DEFREYNE

Vierscharestraat 56
B-8340 Damme
T. +32 479 51 22 36
  info@jbdefreyne.be

BTW BE 0755.785.594

   

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met DEFREYNE, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van DEFREYNE.

 

Offerte:

 1. Onze prijsofferte is slechts bindend binnen de periode vermeld in de offerte. Nadien kunnen de prijzen herzien en aangepast worden aan deze van het moment van de uitvoering.
 2. Indien bij de offerte een technisch plan door de klant gevraagd wordt dan zal een vast uurtarief aangerekend worden van 50 euro per uur (excl. BTW, excl. Kilometervergoeding aan 0,75 euro/km.); Ongeacht of de offerte al dan niet goedgekeurd wordt, zullen deze prestaties gefactureerd worden aan de klant.
 3. De prijsofferte dient schriftelijk ‘voor akkoord’ bevestigd te worden. Dit kan per post of e-mail.
 4. Het gevraagde voorschot dient vooraf contant betaald te worden, met als mededeling: voorschot + het klantnummer dat op de prijsofferte staat. Zolang het voorschot niet ontvangen is, wordt het project niet opgestart of verdergezet.

 

Uitvoering van de werken:

 1. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds slechts als richtinggevend en benaderend opgegeven, zodat deze niet als een resultaatsverbintenis aanzien kunnen worden. Vertragingen in de leveringstermijnen, wijzigingen aan de uitvoering op vraag van de klant, onverwachte hindernissen of welke andere oorzaak ook, bieden de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst, noch het recht een schadevergoeding te eisen of een betaling te weigeren.
 2. Wijzigingen en meerwerken worden afzonderlijk aangerekend tegen regieprijs.
 3. In geval van overmacht heeft DEFREYNE het recht de overeenkomst als van rechtswege ontbonden en/of deze voor een door zijn te betalen termijn als geschorst te beschouwen.
 4. De klant verplicht er zich toe, voor aanvang van de werken, ons een plan of schets te overhandigen waarop alle ondergrondse leidingen en bouwwerken etc. zijn aangeduid met de omschrijving en afmetingen (o.a. grootte, lengte, diepte, etc.) ervan. Tevens zal de klant ons de plaatselijke of contractuele regelgeving doorgeven betreffende de maximale hoogtes van bomen en planten, minimale afstanden tot de perceelgrens, etc. Indien dit niet doorgeven wordt, mogen wij de werken starten en dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade. Tevens zullen alle kosten om alles aan de regelgeving aan te passen, gedragen worden door de klant. Ook zullen wij niet aansprakelijk zijn voor schade aan niet-meegedeelde of niet-zichtbare, ongekende hindernissen, veroorzaakt tijdens de uitvoering van de werken.
 5. De klant verbindt er zich toe, voor de start van de werken, de terreinen te zuiveren, zodat wij onze verbintenissen kunnen uitvoeren. Alle niet in de overeenkomst opgenomen werken tot zuivering van de terreinen zullen door ons aangerekend worden als meerwerken. Tevens zorgt de klant ervoor dat alle paaltjes die zijn eigendom afbakenen duidelijk zichtbaar zijn. Schade en bijkomende werken door het ontbreken ervan vallen ten laste van de klant.
 6. Bij de start van de werken gaan wij ervan uit dat alle nodige vergunningen tot uitvoering van de werken aanwezig zijn. Deze dienen door de klant voor de uitvoering van de werken bekomen te worden. DEFREYNE kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 7. Indien de werken na de start van de uitvoering om eender welke reden stilgelegd dienen te worden, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de klant vallen.

 

Intellectuele eigendomsrechten:

 1. Alle ontwerpen blijven artistiek en intellectueel eigendom van DEFREYNE en mogen zonder onze goedkeuring niet uitgevoerd of gekopieerd worden.
 2. De klant gaat ermee akkoord dat het door DEFREYNE voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van DEFREYNE. Het is mogelijk dat DEFREYNE foto’s van het project zal gebruiken voor op haar website, sociale media (Facebook/Instagram/Pinterest/LinkedIn-pagina), advertenties, … ter reclame van de uitgevoerde werken. Dit gebeurt uiteraard anoniem.

Betalingen:

 1. Iedere factuur dient contant betaald te worden op de bankrekening van DEFREYNE, binnen de veertien dagen.
 2. De facturen zijn netto betaalbaar, zonder korting. Alle taksen en lasten vallen ten laste van de klant.
 3. Alle niet-betaalde facturen op de vervaldag geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht op een intrest van 12% op jaarbasis. Tevens is ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 300 euro.
 4. In geval van laattijdige betaling zijn wij niet gehouden verdere prestaties uit te voeren uit hoofde van de overeenkomst met de klant. Tevens kunnen wij eventueel een schadevergoeding eisen voor de door ons geleden schade wegens het niet verder uitvoeren van de overeenkomst.
 5. Alle uitgevoerde werken en leveringen worden door de klant geacht aanvaard te zijn, behoudens schriftelijk protest binnen de acht dagen. Dit schriftelijk protest dient aangetekend verstuurd te worden.
 6. In geval van betwisting zal de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, bevoegd zijn voor alle gerechtelijke geschillen.

Verwerking persoonsgegevens:

 1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van DEFREYNE, heeft DEFREYNE de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
 2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt DEFREYNE persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.
TOP